Acasă / Cadru Legal / Hotararea de Guvern nr. 17

Hotararea de Guvern nr. 17

Hotărârea nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 16 şi art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, având în vedere prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

Art. 1.

(1) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare M.R.P., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Primăverii nr. 22, sectorul 1. M.R.P. îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii, achiziţionate, închiriate, deţinute ori utilizate în orice altă modalitate prevăzută de lege, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) M.R.P. elaborează şi aplică politica statului român în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, în sensul atribuit acestui termen prin Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare, şi acţionează pentru întărirea legăturilor cu aceştia şi pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt, precum şi în conformitate cu normele internaţionale relevante.

(3) M.R.P. elaborează, în consultare cu alte ministere şi autorităţi publice, strategia multianuală privind relaţia cu românii de pretutindeni, metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile, precum şi alte documente de politici publice necesare desfăşurării activităţii sale, aprofundării cooperării interinstituţionale şi aplicării unei abordări unitare la nivelul Guvernului României în ceea ce priveşte relaţiile cu românii de peste hotare şi facilitarea integrării acestora în statul de cetăţenie sau de reşedinţă.

Art. 2.

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, M.R.P. exercită următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care urmăreşte elaborarea şi aplicarea Programului de guvernare în domeniul său de activitate;

b) de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ şi de politici publice privind relaţia cu românii de pretutindeni;

c) de reprezentare pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor legale din domeniul său de activitate şi a celor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sa;

e) de coordonare, la nivelul Guvernului, a activităţii de implementare a obiectivelor privitoare la relaţia cu românii de pretutindeni;

f) de administrare, prin care asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispoziţiilor legale.

Art. 3.

(1) În realizarea funcţiilor sale, M.R.P. are următoarele atribuţii principale:

a) apără şi promovează drepturile şi interesele românilor de pretutindeni în conformitate cu normele internaţionale relevante şi cu respectarea principiilor dreptului internaţional, în mod deosebit cele ale suveranităţii, integrităţii teritoriale, neamestecului în afacerile interne şi pacta sunt servanda;

b) elaborează şi aplică, în colaborare cu alte instituţii relevante şi cu sprijinul acestora, strategiile guvernamentale, programele şi strategiile sectoriale destinate românilor de pretutindeni;

c) iniţiază şi avizează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;

d) participă la lucrările comisiilor mixte în domeniul minorităţilor naţionale, înfiinţate în temeiul tratatelor internaţionale la care România este parte;

e) dezvoltă parteneriate cu asociaţiile şi organizaţiile reprezentative ale românilor care trăiesc în afara graniţelor, prin acordarea de finanţări nerambursabile către entităţi publice sau private din ţară şi din afara frontierelor României, în condiţiile legii;

f) iniţiază şi dezvoltă raporturi de parteneriat şi cooperare cu autorităţile centrale şi locale relevante din statele de cetăţenie şi/sau reşedinţă, cu cultele recunoscute legal şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu organizaţiile internaţionale relevante, pentru implementarea programelor destinate asigurării şi promovării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române în domeniul cultural, lingvistic, educaţional, religios şi al accesului la mass-media în limba maternă;

g) urmăreşte modul în care autorităţile statelor de cetăţenie şi/sau reşedinţă îşi respectă obligaţiile asumate în conformitate cu dreptul internaţional şi în baza principiului reciprocităţii, unde este cazul, privind asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române;

h) elaborează sau finanţează studii de specialitate, cercetări, monografii şi sinteze privind problematica românilor de pretutindeni, realizează şi actualizează harta etnică a românilor din afara graniţelor;

i) sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea instituţiilor mass-media ale românilor de pretutindeni, a caselor limbii şi culturii române, a centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, a catedrelor, a lectoratelor şi bibliotecilor de limba română din străinătate, precum şi înfiinţarea unor catedre de romanistică;

j) sprijină acţiunile de cercetare, restaurare, conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural românesc din afara graniţelor României, de construire şi restaurare, împreună cu autorităţile relevante, a unor monumente civile şi militare, precum şi a unor locaşuri de cult aparţinând românilor de pretutindeni;

k) acţionează pentru protejarea, susţinerea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale româneşti în zonele locuite de români de pe teritoriul altor state, în conformitate cu normele internaţionale relevante şi cu respectarea principiilor dreptului internaţional;

l) contribuie la promovarea imaginii României în rândul românilor de pretutindeni;

m) contractează, în condiţiile legii, servicii de specialitate, inclusiv servicii de consultanţă, şi achiziţionează bunuri pentru realizarea unor activităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;

n) cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv cu misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale române pentru coordonarea activităţii centrelor de informare ale României în străinătate, finanţarea şi dotarea celor existente şi înfiinţarea unor noi astfel de centre;

o) cooperează cu ministerele cu atribuţii în domeniu şi autorităţi publice centrale sau locale pentru a facilita, în condiţiile legii, procesul de reintegrare a cetăţenilor români cu reşedinţa sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României;

p) iniţiază, organizează sau sprijină orice alte proiecte sau acţiuni, considerate necesare şi oportune pentru realizarea obiectivelor sale, angajând în acest sens finanţări din fonduri proprii sau provenite din accesarea fondurilor europene;

q) îndeplineşte celelalte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de competenţă.

(2) M.R.P. organizează, pe plan intern şi internaţional, şi finanţează activităţi arhivistice specifice, congrese, conferinţe, forumuri sau reuniuni internaţionale, gestionarea sistemelor aferente protecţiei informaţiilor clasificate, aniversarea unor evenimente privind românii de pretutindeni, precum şi orice alte acţiuni necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Acţiunile şi activităţile prevăzute la alin. (2) se finanţează în limita fondurilor aprobate M.R.P, prin legile bugetare anuale.

(4) În vederea realizării acţiunilor şi activităţilor prevăzute la alin. (2) pot fi finanţate următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de protocol, potrivit legislaţiei în vigoare în materie;

b) achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări, efectuate în condiţiile legii;

c) încheierea de contracte de prestări de servicii cu participanţii la acţiunile prevăzute la alin. (2), prin care să fie suportate cheltuielile de cazare, transport intern şi/sau internaţional, masă şi onorariu ori diurnă, după caz;

d) taxe de participare, afiliere sau alte contribuţii aferente acţiunilor şi activităţilor prevăzute la alin. (2);

e) editarea şi tipărirea de lucrări de specialitate şi volume de documente diplomatice relevante pentru problematica românilor de pretutindeni;

f) cheltuielile prevăzute în anexa la Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, cu modificările ulterioare.

Art. 4.

(1) M.R.P. cooperează cu ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice şi instituţii publice, după cum urmează:

a) cu Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., pentru:

1. realizarea atribuţiilor ce revin M.R.P. conform art. 3 alin. (1) lit. a) –d)f)g)l) şi n) –p);

2. implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor, acţiunilor şi programelor în sprijinul românilor de pretutindeni, realizate cu finanţări nerambursabile acordate de către M.R.P., inclusiv cu sprijinul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al institutelor culturale române din străinătate. În acest sens, M.R.P. cooperează şi comunică direct cu misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale române, pe problematica românilor de pretutindeni, informând, în acelaşi timp, şi Centrala M.A.E.;

3. avizarea, din punctul de vedere al oportunităţii, a deplasărilor în interes de serviciu care au pe agendă problematica românilor de pretutindeni, realizate de către demnitari şi asimilaţii acestora din administraţia publică, aflaţi în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Guvernului, precum şi a mandatelor acestora. M.R.P. este informat în legătură cu rezultatele principale ale acestor vizite, referitoare la problematica relaţiilor cu românii de pretutindeni;

4. trimiterea de personal propriu M.R.P în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, fără afectarea schemei de personal a M.A.E., fiindu-le aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate;

b) cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cu Academia Română şi alte instituţii relevante în domeniul lingvistic şi educaţional, în vederea realizării unui plan naţional strategic de promovare a limbii române în rândul românilor de pretutindeni, având ca obiectiv menţinerea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni, prin programe şi proiecte comune privind accesul la educaţie în limba română, precum burse de studiu, proiectul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, lectorate de limba română, perfecţionarea cadrelor didactice din comunităţile româneşti, construcţia sau renovarea de instituţii educaţionale cu predare in limba română în statul de cetăţenie/reşedinţă;

c) cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru menţinerea şi afirmarea identităţii culturale a românilor de pretutindeni, prezervarea patrimoniului cultural al acestora şi asigurarea accesului lor la instituţiile publice din domeniul cultural, din România;

d) cu Secretariatul de Stat pentru Culte, cu Biserica Ortodoxă Română, precum şi cu alte culte şi asociaţii religioase recunoscute în România, care desfăşoară sau îşi propun să iniţieze programe şi proiecte pentru menţinerea şi afirmarea identităţii religioase a românilor de pretutindeni.

(2) M.R.P. cooperează, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, şi cu alte instituţii şi organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.

(3) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, M.R.P. va încheia protocoale de cooperare cu instituţiile prevăzute la alin. (1), precum şi cu organele cu atribuţii în realizarea securităţii naţionale, în vederea îndeplinirii obiectivelor sus-menţionate.

(4) M.R.P asigură coordonarea interministerială în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, sens în care convoacă, prezidează şi asigură secretariatul Grupului interministerial pentru românii de pretutindeni, din care fac parte reprezentanţi ai ministerelor menţionate la alin. (1) şi, după caz, şi ai altor ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, la iniţiativa M.R.P.

Art. 5.

(1) Ministrul pentru românii de pretutindeni conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(2) Ministrul pentru românii de pretutindeni este sprijinit în activitatea sa de 2 secretari de stat, un subsecretar de stat, un secretar general şi un secretar general adjunct. Atribuţiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului. Secretarul general şi, respectiv, secretarul general adjunct ai M.R.P. au atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii, prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al M.R.P. ori încredinţate de ministrul pentru românii de pretutindeni, potrivit prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Ministrul pentru românii de pretutindeni poate delega atribuţiile prevăzute la alin. (1) unui secretar de stat, cu informarea prealabilă a primului-ministru, în condiţiile legii.

(4) Ministrul pentru românii de pretutindeni are calitatea de ordonator principal de credite.

(5) Ministrul pentru românii de pretutindeni poate delega calitatea de ordonator principal de credite secretarilor de stat, secretarului general şi/sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.

(6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul pentru românii de pretutindeni emite ordine şi instrucţiuni.

(7) Ministrul pentru românii de pretutindeni poate înfiinţa şi organiza prin ordin structuri specifice, grupuri de lucru pentru realizarea unor activităţi sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale M.R.P.

Art. 6.

(1) Structura organizatorică a M.R.P. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, se organizează servicii, birouri şi alte compartimente, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al M.R.P., în condiţiile legii.

(3) Numărul de posturi din cadrul M.R.P este 64.

(4) M.R.P. este încadrat cu funcţii publice, personal pe funcţii de execuţie specifice M.A.E. şi alte categorii de personal contractual, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(5) M.R.P. preia structura de personal a Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul M.A.E., respectiv 30 de posturi de funcţii de execuţie specifice M.A.E.

(6) Personalul prevăzut la alin. (5) va fi salarizat la acelaşi nivel cu cel al personalului pe funcţii de execuţie specifice M.A.E., cu păstrarea sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi în bani şi în natură stabilite potrivit legii, existente la data intrării în vigoare a Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(7) M.R.P. preia 17 posturi de personal contractual din cadrul Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni.

(8) În cadrul M.R.P. poate fi detaşat personal în condiţiile legii, inclusiv personal cu statut special şi personal cu statut diplomatic şi consular.

Art. 7.

(1) În coordonarea ministrului pentru românii de pretutindeni funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul M.R.P., precum şi alte organe consultative, constituite în condiţiile legii.

(2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului M.R.P. se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.

(3) Colegiul M.R.P. se întruneşte la cererea şi sub preşedinţia ministrului pentru românii de pretutindeni, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea M.R.P.

Art. 8.

Sursele bugetare pentru organizarea şi funcţionarea ministerului se asigură de la bugetul de stat.

Art. 9.

Pentru exercitarea atribuţiilor sale, M.R.P. este abilitat să solicite, să primească, să transmită informaţii şi date de la/către autorităţile administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă şi, respectiv să acorde sprijin autorităţilor administraţiei publice.

Art. 10.

Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, M.R.P. poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate.

Art. 11.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale şi transmiterea operativă a informaţiilor către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, M.A.E., alte ministere şi autorităţi publice, în cadrul M.R.P. funcţionează o structură de securitate, care va îndeplini atribuţiile privind gestionarea documentelor clasificate, în condiţiile reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate.

Art. 12.

(1) Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare Institutul, este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică proprie, în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

(2) Directorul general şi directorul general adjunct ai Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, în condiţiile legii.

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" este finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul M.R.P.

Art. 13.

(1) Patrimoniul M.R.P. se constituie prin preluarea integrală a patrimoniului activităţii şi a arhivei Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul M.A.E., denumit în continuare D.P.R.R.P., pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017.

(2) Concomitent cu preluarea activităţii, structurilor, personalului şi a patrimoniului, M.R.P. se subrogă în drepturile şi obligaţiile M.A.E., aferente activităţii D.P.R.R.P.

Art. 14.

M.R.P. utilizează în condiţiile legii un parc auto.

Art. 15.

Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

CAPITOLUL IIModificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni

Art. 16.

Hotărârea Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 13 noiembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Activitatea Institutului se desfăşoară pe baza unui plan anual de activităţi, supus aprobării ministrului până la 30 ianuarie. Orice modificări sau completări ulterioare ale acestuia vor fi realizate, de asemenea, cu aprobarea ministrului pentru românii de pretutindeni."

2. La articolul 4 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

g) colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, prin încheierea de protocoale de colaborare, în vederea sprijinirii persoanelor aparţinând comunităţilor româneşti, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc în afara frontierelor ţării. Pentru negocierea şi semnarea protocoalelor de colaborare, Institutul va obţine aprobarea ministrului pentru românii de pretutindeni. În cazul instituţiilor guvernamentale din străinătate, memorandumul elaborat anterior negocierii sau semnării protocoalelor de colaborare va fi avizat de Ministerul Afacerilor Externe;".

3. La articolul 4 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

j) cooperează cu Ministerul Educaţiei Naţionale pentru asigurarea accesului la educaţie în limba maternă pentru persoanele aparţinând comunităţilor româneşti din statele din vecinătatea României, prin acţiuni, programe şi proiecte comune, precum cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice din aceste comunităţi."

4. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

Art. 10.

(1) Numărul de posturi în Institut este 23."