Acasă / Cadru Legal / Codul etic şi de integritate al personalului contractual din cadrul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

Codul etic şi de integritate al personalului contractual din cadrul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

 

Anexă la Decizia

Nr. 67 /23.09.2013

Codul etic şi de integritate al personalului contractual din cadrul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

 Capitolul  I. Referinţe principale 

–        Legea nr.  115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi unor persoane cu funcţii de conducere, cu modificările şi completările ulterioare;

–        Legea nr.  78/2000  privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;

–        Legea nr.  161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare;

–        Legea 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;

–        Legea nr.  477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi entităţile publice;

–        Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

–        Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

 CAPITOLUL II. Domeniu de aplicare şi principii generale

 Art. 1 Domeniu de aplicare

(1) Codul etic şi de integritate reglementează normele de conduită profesională şi de integritate ale personalului contractual din cadrul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (IEH) şi este definit în continuare Cod etic şi de integritate.

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul Cod etic şi de integritate sunt obligatorii pentru personalul contractual, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, denumit în continuare personalul.

Art. 2 Obiective

(1) Prezentul Cod etic şi de integritate urmăreşte asigurarea calităţii actului administrativ, realizarea interesului public, reducerea birocraţiei, precum şi prevenirea faptelor de corupţie în cadrul structurilor proprii, prin:

a)      Stabilirea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii unui nivel înalt al prestigiului instituţiei şi al personalului acesteia;

b)      Informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea personalului, în exercitarea funcţiilor pe care le ocupă;

c)      Crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul instituţiei, pe de o parte, şi între angajaţii instituţiei, pe de altă parte.

Art. 3 Principii generale

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt cele prevăzute la art. 3  din Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instutuţiile publice, respectiv următoarele:

a)      Prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

b)      Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

c)      Profesionalismul – principiul conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

d)     Imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

e)      Integritatea morală – principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

f)       Libertatea gândirii şi a exprimării – principiu conform căruia personalul contractual poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

g)      Cinstea şi corectitudinea – principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;

h)      Deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

Art. 4 Termeni

(1) În înţelesul prezentului Cod etic şi de integritate, expresiile şi termenii folosiţi în textul acestuia au aceeaşi semnificaţie cu termenii prevăzuţi la art. 4 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, republicată şi la art. 3 din Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instuţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, după cum urmează:

a)      Personal contractual sau angajat contractual – persoana numită într-o funcţie în autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile Legii 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare:

b)      Funcţie – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului;

c)      Interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuielii resurselor;

d)     Interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei;

e)      Conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul pesonal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;

f)       Informaţie de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activiăţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;

g)      Informaţie cu privire la datele personale – orice informaţiep rivind o persoană identificată sau identificabilă;

h)      Avertizare în interes public – sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei;

i)        Avertizor – persoana care face o sesizare potrivit lit. h) şi care este încadrată în instituţia publică.

j)        Comisie de disciplină – orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiei publice;

CAPITOLUL III. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI IEH

Art. 5 Asigurarea calităţii actului administrativ

(1) Personalul are obligaţia de a asigura şi menţine calitatea actului administrativ din domeniul de competenţă, în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi transpunerea lor în practică, în scopul realizării rolului IEH.

(2) În exercitarea funcţiei, personalul are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei.

 Art. 6 Respectarea Constituţiei şi legilor ţării

(1) Personalul are obligaţia ca, prin actele şi faptele sale, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îii revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Personalul trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

 Art. 7 Prestigiu instituţional şi loialitatea faţă de instituţie

(1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Personalului îi este interzis:

a)      să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea IEH, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale Institutului;

b)      să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care IEH are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;

c)      să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

d)     să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile IEH, ale personalului acestuia, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e)      să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau IEH;

(3) Prevederile alin (2) lit. a) – d) se aplică şi după încetarea raporutlui de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene;

(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unor alte instituţii publice, este permisă numai cu acordul superiorilor ierarhici.

 Art. 8 Libertatea opiniilor

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul are obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Institutului.

(2) În activitatea lor, angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate.

(3) În exprimarea opiniilor, personalul trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor cauzate de schimbul de păreri.

 Art. 9 Activitatea publică

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de directorul general al IEH, în condiţiile legii.

(2) Angajaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de directorul general al IEH.

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al IEH.

 Art. 10 Activitatea politică

(1) În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:

a)      să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b)      să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

c)      să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d)     să afişeze în cadrul Institutului însemne sau obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art. 11 Folosirea imaginii proprii

(1) În considerarea funcţiei deţinute, angajaţilor le este interzis să permită utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare, pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

 Art. 12. Cadrul relatiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei

(1) În relatiile cu personalul IEH, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii sunt obligati să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine si amabilitate.
(2) Personalul are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnitatii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale persoanelor cu care intră in legatură în exercitarea funcţiei, prin:

a)      întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b)      dezvăluirea aspectelor vieţii private;

c)      formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Angajaţii trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul are obligaţia să respecte principiul egalitatii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:

a)      promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeasi categorie de situaţii de fapt;

b)      eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

Art. 13. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale 
(1) Angajaţii care reprezintă Institutul în cadrul unor organizatii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi IEH.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii au obligatia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările în afara ţării personalul este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

Art. 14. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor 
(1) Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, ce le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

Art. 15. Participarea la procesul de luare a deciziilor 
(1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să işi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2) Angajaţii au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către autoritatea sau instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

Art. 16. Obiectivitate in evaluare 
(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.
(2) Personalul de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansari, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
(3) Personalul de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

Art. 17. Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute 
(1) Personalul are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Angajaţii au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo ancheta de orice natură, din cadrul Institutului sau din afara acestuia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
(4) Angajaţii au obligaţia de a nu impune altor angajaţi să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art. 18. Utilizarea resurselor publice 
(1) Personalul este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-terit oriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Personalul are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(3) Personalul trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Personalul care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Institutului.

Art. 19. – Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau închirieri 
(1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

a)      când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

b)      când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

c)      când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

 (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrative-teritoriale.
(3) Angajaţilor le este interzisa furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

CAPITOLUL III – COORDONAREA SI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL

Art. 20.

(1) În cadrul personalului din cadrul IEH, monitorizarea şi controlul aplicării normelor prevăzute de prezentul Cod etic şi de integritate se realizează de către un consilier de etică.

(2) Consilierul de etică va fi nominalizat prin decizie a directorului general, iar fişa postului se va complete în mod corespunzător cu noile atribuţii.

(3) În cadrul IEH coordonarea aplicării normelor prevăzute de prezentul cod etic şi de integritate se realizează de către Directorul Executiv.

Art. 21. – Consilierul de etică 
(1) Consilierul de etică îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)      acordă consultanţă şi asistenţă angajaţiilor cu privire la respectarea normelor de conduită;

b)      monitorizează aplicarea prevederilor Codului etic şi de integritate în cadrul IEH;

c)      întocmeşte şi transmite rapoarte trimestriale privind respectarea normleor de conduită de către angajaţii IEH;

d)     întocmeşte rapoartele trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către angajaţii IEH, care se supun avizării directorului executiv şi aprobării de către directorul general şi se comunică directorului executiv;

e)      transmite către directorul executive rapoarte privind implementarea procedurilor disciplinare;

f)       consilierii de etică pot propune conducerii IEH un plan minimal de activităţi pe care să le desfăşoare pe parcursul unui an;

g)      acest plan trebuie să se refere la cele 3 domenii principale de acţiune ale consilierilor de etică: acordarea de consultanţă şi asistenţă angajaţilor cu privire la respectarea normelor de conduită, monitorizarea aplicării prevederilor Codului etic şi de integritate şi  întocmirea de rapoarte în acest sens.

 CAP. IV RĂSPUNDEREA

Art. 22. (1) Încălcarea normelor prezentului Cod etic şi de integritate atrage răspunderea disciplinară a personalului, după cum urmează:

 (2) Potrivit Legii nr. 53 / 2003 – Codul muncii, republicată, sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

a)      împrejurările în care fapta a fost sărvârşită;

b)      gradul de vinovăţie al salariatului;

c)      consecinţele abaterii disciplinare;

d)     comportarea generală în serviciu a salariatului;

e)      eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta;

(3) Sancţiunile disciplinare care se aplică personalului potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii republicată, sunt:

a)      avertismentul scris;

b)      retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile;

c)      reducerea salariului de bază pe o durată de 1- 3 luni cu 5 – 10%;

d)     reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 – 3 luni cu 5 – 10%;

e)      desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

4) În cazul în care, prin statue profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

CAP. V SESIZAREA 

Art. 23 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Naţională de Control pot fi sesizate de orice persoană cu privire la:

a)      Încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de către angajaţi;

b)      Constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui angajat pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea consilierului de etică din cadrul IEH.

CAP. VI  SOLUŢIONAREA SESIZĂRILOR

Art. 24 (1) Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod etic şi de integritate şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.

(2) Personalul nu poate fi sancţionat şi prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a comisiilor de disciplină, în condiţiile legii, cu privre la cazurile de încălcare a normelor de conduită.

(3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

(4) Personalul răspunde potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, crează prejudicii persoanelor fizice sau juridice prin activitatea desfăşurată în cadrul IEH.

CAP. VI DISPOZIŢII FINALE

Art. 24 Asigurarea publicităţii

(1) Pentru informarea cetăţenilor, personalul cu atribuţii în domeniul relaţiilor publice din IEH are obligaţia de a afişa condul de conduită la sediul IEH, într-un loc vizibil.